Grand ABO Cambodia

#ไอยราแพลนเน็ต จัดงานสัมมนา Grand ABO ประเทศกัมพูชา

ฮอตจริง คนเข้าร่วมงานทะลุ 1000 คน

………………………………………

ไอยราแพลนเน็ต นำทัพโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร ท่านอาจารย์ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร และคุณเมย์ลดา บุญราศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เดินทางไปส่งต่อวิสัยทัศน์และการแบ่งปันคุณค่าธุรกิจไอยราแพลนเน็ต ให้กับพี่น้องชาวกัมพูชา งานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1000 คน

ไอยราแพลนเน็ต ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ก้าวอย่างมั่นคงสู่มั่งคั่ง ยังคงมุ่งมั่น สร้างโอกาส สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ และแบ่งปัน “คุณค่า” ทางธุรกิจสุขภาพงานวิจัย เติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม”

#PR_AIYARA#ไอยราแพลนเน็ต#ไอยรากัมพูชา

Share :