2022/05/04

ប្រកាសសំខាន់

ផលិតផលដែលត្រូវបំផ្លាញការវេចខ្ចប់ (ឆូត QR CODE) បិទ QR CODE ក្លែងក្លាយ និងលក់ក្រោមតម្លៃក្រុមហ៊ុន កំណត់ អោយសន្មតថាជាផលិតផល “ក្លែងក្លាយ” 

ប្រសិនប្រើប្រាស់ហើយ  កើតប្រតិកម្មណាមួយនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព ខាងក្រុមហ៊ុន នឹងមិនទទួលខុសត្រូវគ្រប់ករណីទាំងអស់ ដោយសារតែផលិតផលត្រូវបានឆូតបំផ្លាញការវេចខ្ចប់

ក្រុមហ៊ុន សូមណែនាំ ដល់អតិថិជនទាំងអស់ ទិញផលិតផលសុទ្ធ ជាមួយអ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ាដែលត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះ 

Share :