รางวัล GOLD AWARD

AIMMURA-19 ได้รับรางวัล GOLD AWARD INTERNATIONAL INVENTION AND TRADE EXPO LONDON 2022