YCC ชีวิตเปลี่ยนได้ เริ่มต้นที่ใจคุณ

ไอยราแพลนเน็ต จัดงานสัมมนา ปลุกพลังช้างไอยรา กว่า 200 ชีวิต
ในหลักสูตร YCC  “ชีวิตเปลี่ยนได้ เริ่มต้นที่ใจคุณ”
…………………………………….
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 #ไอยราแพลนเน็ต จัดงานสัมมนาคอร์สปลุกพลังช้างสารไอยรากว่า 200 ชีวิต
ในหลักสูตรที่ชื่อ YCC – You Can Change  “ชีวิตเปลี่ยนได้ เริ่มต้นที่ใจคุณ”  ณ โรงแรมเอส รัชดา เลเซอร์ หัวใจสำคัญของหลักสูตร ซึ่งดำเนินการสอนโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร คือ การนำพาทุกคนให้ เข้าใจและเข้าถึง “ศักยภาพของตนเอง”“ ปลดล็อคความคิด”“ปลุกศักยภาพของตนเอง”  และ “โฟกัสเป้าหมาย” เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง

Share :