2021/08/13

អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត បញ្ជូនគុណតម្លៃជូនសង្គមតាមរះគំរោង AIYARA CSR ខេត្តឧតនឋានី

កាលពីថ្ងៃទី 13 សីហា 2020 ដុកទ័រកាំបាណាត ប៊ុនរាស៊ី លោកស្រីមេឡាដា ប៊ុនរាស៊ី និងបរមគ្រូឆានវីទ មេថាឆៃវុទ
អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអៃយ៉ារ៉ា ផ្លែនេត ចំកាត់ ព្រមក្រុមអ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា បានចូលរួមធ្វើកម្មវិធី “ធ្វើល្អ” នៅសាលារៀនពូសីលបានមឿងថង ខេត្តឧតនឋានី សម្រាប់កម្មវិធីធ្វើល្អនៅសាលារៀន ពូលីស បានមឿងថង រាប់បានថាជា 1 ក្នុង 3 ស្ថានទី ដែលគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអៃយ៉ារ៉ា ផ្លែនេត ចំកាត់
និងក្រុមអ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា បានរួមគ្នាជួសជុលអាគារ សួនក្មេងលែង
ព្រមទាំងចាត់ប្រភេទកម្មវិធីសិល្បៈនិងផ្ដល់អាហារថ្ងៃត្រង់ដ៏សែនឆ្ញាញ់ដល់កុមារៗ
ដោយលើកនេះបានទទួលកិត្តិយសពីលោកគ្រូផៃបូល ធម្មរឿងលិទ្ធ រួមជាបងផីលៀងរហូតចប់កម្មវិធី

ក្រៅពីកម្មវិធីនេះអ្នកស្មគ្រចិត្តថែមទាំងជូនឧបករណ៍ការរៀន រួមទាំងសំភារៈចំបាច់មួយចំនួន ដល់សាលារៀននិងកុមារៗ ទាំងបងនិងប្អូន
ពេញដោយបុណ្យកុសល ឆ្អែតទាំងកាយ និងសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នា #អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត បានបរិច្ចាកទឹកប្រាក់ចំនួន 200,000 បាត
សម្រាប់គំរោងជួសជុលអាគារ និងបន្ថែមប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម 50,000 បាត សម្រាប់គំរោងជូនអាហារថ្ងៃត្រងប្អូនៗ អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត
នៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងនិងព្រមនឹងបញ្ជូនគុណតម្លៃដល់យុវជនរបស់ជាតិ ជាបន្តបន្ទាប់រហូតទៅ

We Care We Share We Grow

AiyaraCSR #អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត #សាងគុណតម្លៃជូនសង្គម

Share :