2020/10/02

អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត បញ្ជូនគុណតម្លៃជូនសង្គម ជាមួយកម្មវិធី AIYARACSR ផ្ដល់ធុនការសិក្សា ដល់ប្អូនៗ សាលារៀនខោក្រៃ ស្រុកខួនកាលង ខេត្តស្តូ

អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត បញ្ជូនគុណតម្លៃជូនសង្គម ជាមួយកម្មវិធី AiyaraCSR ផ្ដល់ធុនការសិក្សា ដល់ប្អូនៗ
សាលារៀនខោក្រៃ ស្រុកខួនកាលង ខេត្តស្តូ

Share :