2019/09/29

អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត ចាត់កម្មវិធី CSR បញ្ជួនរឿងល្អៗ ដើម្បីកុមារនិងយុវជននៅសាលារៀនបានឆផ្កា ខេត្តបុរីរ៉ាម

29 កញ្ញា 2561 #ក្រុមហ៊ុន អៃយ៉ារ៉ា ផ្លែនេត ចំកាត់

ផ្ដល់ការឧបត្ថមមូលនិធិ  CCF ក្រោមព្រះរាជឧបត្ថម សម្ដេចព្រះរាជថេបរាត់រាជសាដា ធ្វើកម្មវិធីអប់រំអភិវឌ្ឍការសិក្សាការបង្រៀនដល់កុមារនិងយុវជន សាលារៀន បានឆផ្កា ខេត្ត បុរីរ៉ាម ដោយមានបរមគ្រូឆានវិទ មេថាឆៃវុទ រងប្រធាន និងគណៈក្រុមអ្នកស្មគ្រចិត្តអៃយ៉ារ៉ា ចូលរួមធ្វើកម្មវិធីជាមួយប្អូនៗ ដោយភាសប្បាយរីករាយ អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត អង្គរភាពនៃការសាងគុណតម្លៃជួនសង្គម នៅតែមានគោលជំហ៊រ ខិតខំព្យាយាមបញ្ជួនរឿងល្អៗ ដល់កុមារនិងយុវជន ក្នុងគំរោងរបស់មូលនិធិ CCF បន្តទៅ ក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ ចែករំលែក រីកចម្រើនរួមគ្នា

We Care We Share We Grow #PR_AIYARA #Aiyara_CSR #CCF

Share :