2019/09/17

អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត ចាត់កម្មវិធី AIYARA CSR រួមជាមួយមូលនិធិ CCFនៅសាលារៀនបានឡៅគាំ ខេត្ត ឧបលរាជឋានី

កាលពីថ្ងៃទី 17 កញ្ញា  #AiyaraCSR ដឹកនាំដោយដុកទ័រ កាំប៉ាណាត ប៊ុនរាស៊ី លោកស្រីប្រធានមេឡាដា ប៊ុនរាស៊ី និងបងៗអ្នកស្មគ្រចិត្តអៃយ៉ារ៉ា បុគ្គលិកអៃយ៉ារ៉ា
បានធ្វើដំណើរចុះតាមតំបន់ ចាត់កម្មវិធីដើម្បីធ្វើគំរោង Aiyara Give is Gain “កាន់តែឱ្យ កាន់តែបាន”
នៅសាលារៀន បានឡៅគាំ ខេត្តឧបលរាជឋានី រួមជាមួយមូលនិធិ CCF ដើម្បីជួយគំទ្រផ្នែកកម្មវិធីសិក្សាដល់ប្អូនៗកុមារ
ដោយ #អៃយ៉ារ៉ាបានប្រគល់ជូនធុនដល់សាលារៀន 250,000 បាទ ដើម្បីកសាងអាគាររៀនថ្មីជូនដល់សាលារៀននិងក្រាលការ៉ូអាគារបន្ថែម
អៃយ៉ារ៉ា ផ្លែនេត ដំណើរការក្រោមគោលការណ៍ “ផ្ដោតសាងគុណតម្លៃជូនសង្គម”

Share :