2021/12/12

អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត ចាត់កម្មវិធី CSR  គំទ្រមូលនិធិ CCF ដើម្បីកុមារនិងយុវជន បញ្ជួនគុណតម្លៃរឿងល្អៗដក់កុមារខេត្តស្តូ

កាលពីថ្ងៃទី 11 សីហា កន្លងមក #អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត ដឹកនាំដោយ
លោកប្រធាន ដុកទ័រ កាំប៉ាណាត ប៊ុនរាស៊ី បរមគ្រូឆានវីទ មេថាឆៃវុទ
និង លោកស្រី មេឡដា ប៊ុនរាស៊ីបានចាត់កម្មវិធី CSR  បញ្ជួនគុណតម្លៃដល់សង្គម
លើគំរោង “អភិវឌ្ឍការសិក្សាដើម្បីប្អូនៗក្រីក្រ”នៅសាលារៀនផាងប៉ាម 7 ខេត្ត ស្តូ
ដោយផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភតាមរយះមូលនិធិ CCF ដើម្បីកុមារនិងយុវជន ក្នុងការចាត់កម្មវិធីលើកនេះ ជាលើកទី 2 ក្រោមគំរោងពេញមួយឆ្នាំ ចំនួន 4 ដង កតាមតំបន់ 4 កន្លែង

Share :