2019/12/01

អៃយ៉ារ៉ាជាមួយកម្មវិធី CSR ខេត្តឆៀងម៉ៃប្រគល់រឿងល្អៗដល់កុមារៗ សាលារៀនបានទុនណាំទី 5

កាលពីថ្ងៃទី 12 មករា 2019្ ត្រូវនិងថ្ងៃកុមារជាតិ ដុកទ័រ កាំប៉ាណាត-លោកស្រីប្រធានមេឡាដា ប៊ុនរាស៊ី បានចុះតាមតំបន់បញ្ជូនរឿងល្អៗដល់កុមារៗ នៅសាលារៀនបានផាតណាទុនណាំទី 5 ស្រុកឆៀងម៉ៃ ចាត់កម្មវិធីលើកនេះ ជាគំរោង CSR អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត
គំទ្រមូលនិធិ CCF ចាត់ឡើងជាលើកទី 5 ដោយមាន 4 ដងកន្លងមក បានធ្វើកម្មវិធីល្អ ក្នុងតំបន់ ខេត្តលុបបុរី ខេត្តស្តូ ខេត្ត បុរីរ៉ាម និងខេត្តស្រះកែវ

Share :