4 ភស្តុតាងក្នុងការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ KYC

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះសមាជិកអៃយ៉ារ៉ាថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ AISMART សម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាសមាជិក

សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវរាល់ពេលមុននឹងចុចបញ្ជាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិក សម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាសមាជិក សូមបំពេញឈ្មោះ នាមត្រកូល តាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាអក្សអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ

Share :