2021/06/19

10 ឆ្នាំ អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត ឈានចូមួយទស្សវត្សរ៍យ៉ាងគង់វង្ស

អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត បានចាត់កម្មវិធី Live ទស្សវត្សរ៍យ៉ាងគង់វង្ស ក្នុងវីរៈអៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេតគំរបខួបក្នុងខែមីនា ក្នុងកម្មវិធី ស្ដាប់ចក្ខុវិស័យអ្នកគ្រប់គ្រង ទស្សវត្សរ៍នៃការជំរុញអង្គភាព ដោយ ដុកទ័រកាំប៉ាណាត ប៊ុនរាស៊ី ទស្សវត្សរ៍នៃការអភិវឌ្ឍសក្ដានុពលអ្នកជំនួញ ដោយ បរមគ្រូឆានវីទ្ធ មេថាឆៃវុទ្ធ និង ទស្សវត្សរ៍នៃការគំទ្រជំរុញដឹកនាំអង្គភាព ដោយលោកស្រីមេឡាដា ប៊ុនរាស៊ី

Share :