សមាជិកអៃយ៉ារ៉ា បរទេសមានអក្សលេខកូដសមាជិក NCX សូមបញ្ជូន Passport ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

Share :