2021/09/18

បុណ្យព្រះគណេស 2564

អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត បានចាត់កម្មវិធីបុណ្យព្រះគណេស 2564 #អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត
ដោយមាន ដុកទ័រ.កាំបាណាត – លោកស្រីប្រធានមេឡាដា ប៊ុនរាស៊ី បរមគ្រូឆានវីទ មេថាឆៃវុទ្ធ គណៈអ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិក (មួយចំនួន) ចូលរួមពិធី

Share :