2022/05/24

តុពិភាក្សាបញ្ហាសុខភាព”WELLNESS TALK”

#ដឹងច្បាស់មុនគេ!!!ក្នុងកម្មវិធីតុពិភាក្សាបញ្ហាសុខភាព”Wellness Talk”
ក្រេបទឹកខ្ញី(រូបមន្តពិសេស) ពេលរសៀល…អធិប្បាយរឿងសុខភាពបែបសប្បាយៗ ក្នុងបរិយាកាសពិសេស

ទទួលសណ្ដាប់ចក្ខុវិស័យទីផ្សារ Next Normal  ដោយដុកទ័រ កាំប៉ាណាត ប៊ុនរាស៊ី
និងទិន្នន័យផលិតផលថ្មី ដោយ លោកស្រី ផនរីន ឆុតឆយ

Share :