6 ភាពខុសគ្នា នៃ AIFACAD

1. ផលិតផលស្រាវជ្រាវពីក្រុមស្រាវជ្រាវ សាកលវិទ្យាល័យមៈហិឌុន
2. ស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសាកល្បងរបស់ផលិតផលផ្នែក Clinical Trail
3. មានការចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការច្នៃប្រឌិត
4. មានការប្រើបច្ចេកវិទ្យា Encapsulation
5. គឺជាសារធាតុអាហារធម្មជាតិ មានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់
6. សារធាតុចំរាញ់ចេញពីរមៀត ត្រូវបានទទួលការចុះឈ្មោះជា Tumeric Extract

Share :