ជម្រើសថ្មីក្នុងការថែទាំសុខភាព

Vitamin C គឺវីតាមីនស៊ីដ៏អស្ចារ្យ សម្រាប់ការថែទាំសុខភាព បើសិនជាយើងទទួលទាន Vitamin C ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃ  Vitamin C ក៏និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការការពាររាងកាយ នឹងថែមទាំងគុណសម្បត្តិក្នុងការធ្វើឲ្យគ្រាប់ឈាមសធ្វើការបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងឡើង អត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីនស៊ី បញ្ជាក់បានពីលទ្ធផលការស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ 1970 
ដោយ Dr. Linus Pauling អ្នកគីមីវិទ្យា​ នឹងអ្នកជីវគីមី អ្នកដែលបានទទួលរង្វាន់ណូបែលដល់ទៅ 2 ដង ដែលបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅដែលមានឈ្មោះថា Vitamin C & The Common Cold
(វីតាមីនស៊ីជាមួយផ្ដាសាយ) ដោយនិយាយថាបើសិនជារាងកាយបានទទួលទានវីតាមីនស៊ីមួយថ្ងៃ 1,000 មីលីក្រាម និងអាចការពារពីផ្ដាសាយ នឹងបើសិនជាផ្ដាសាយនិងបាត់លឿនជាងអ្នកដែលមិនបានទទួលទានវីតាមីនស៊ីដល់ទៅ 60% បើសិនជារាងកាយបានទទួលវីតាមីនស៊ីដែលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃៗ សុខភាពរបស់យើងក៏និងមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដែលរឹងមាំ
      វីតាមីនស៊ីផ្លាស់ វីតាមីនស៊ីមានគុណភាព មានការស្រាវជ្រាវដែលមានភាពខុសប្លែក ពោរពេញទៅដោយគុណតម្លៃ ជាមួយ 4 ប្រសិទ្ធភាព -មិនមានជាតិអាស៊ីត មិនបំផ្លាញស្រទាប់ធ្មេញ មិនរលាកក្រពះ -ស្រូបយកបានខ្ពស់ -ប្រើការបានភ្លាមៗ -ស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយបានយូររយះ 24 ម៉ោង ធ្វើឲ្យរាងកាយអាចនាំយកវីតាមីនស៊ីទៅប្រើប្រយោជន៍បានខ្ពស់បំផុត

Share :