មើលថែសុខភាពបែបណាក្នុងសភាវៈវិបត្តិ COVID-19

1.ជ្រើសរើសទទួលព័ត៌មាន ព័ត៌មានពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន

– ជ្រើសរើសទទួលព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបាន

2.ឧស្សាហ៍ថែទាំខ្លួនឯងនិងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកដទៃ

– សម្រាក ញ៉ាំក្តៅ ស្លាបព្រាផ្ទាល់ខ្លួន លាងដៃញឹកញាប់ ផ្តល់កម្លាំងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក

3.យកចិត្តទុកដាក់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯង

– កាត់​បន្ថយ​ភាព​តាន​តឹង​ដោយ​ការ​មើល​កុន ស្តាប់​តន្ត្រី ការ​និយាយ​ពេល​ថ្ងៃ

4.ចាប់អារម្មណ៍លើទិន្នន័យព័ត៌មានដែលជាការពិត

– ចែករំលែកព័ត៌មានដល់អ្នកដទៃបានដឹងឮនិងការពារខ្លួនឯងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

Share :