អ្នកដែលអាយុមិនដល់ 18 ឆ្នាំ​ អាច​ចុះឈ្មោះ​ជា​សមាជិក​បាន​ទេ