អ្នកដែលញ៉ាំបួស គួរតែញ៉ាំ Zix Pro ឬ Items Pro ក្នុងការបន្ថែមប្រូតេអ៊ីន