ហេតុអ្វីបានជាផលិតផលខ្លះមានលេខ បញ្ជិការ(FDA) ខុសគ្នា?