ហេតុ​អ្វី​​ធ្វើ​​តំណែង​បានតែ​គ្មាន​ឈ្មោះឡើង​ទទួល​តំណែង / Award គឺជាអ្វី