វិធីក្នុងការប្តូរឈ្មោះឬនាមត្រកូល / អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍