ផលិតផលអៃយ៉ារ៉ា អាចជួយព្យាបាលជម្ងឺអ្វីខ្លះ ប្រសិនមានជំងឺផ្សេងៗអាចញ៉ាំបានឬអត់