ផលិតផលអេមមូរ៉ាដែលធ្វើពីល្ង មានប៉ុន្មានមុខ ក្នុងមួយមុខៗខុសគ្នាបែបណា