ផលិតផលអាហារបំប៉ន ក្មេងចាប់ផ្តើមញ៉ាំបានពីអាយុប៉ុន្មានឆ្មាំ?