បរិភោគ Sesamin ក្នុងរយៈពេលយូរនឹងបន្សល់កាកសំណល់នៅក្នុងរាងកាយឬអត់