ថ្នាំដុសធ្មេញ Aident របស់អៃយ៉ារ៉ាមានភាពខុសប្លែកពីទីផ្សារទូទៅបែបណា