តើមានថ្លៃចុះឈ្មោះជាសមាជិកទេ ហើយនឹងមានបន្តសុពលភាពសមាជិកដែរឬទេ