ចុះឈ្មោះសមាជិកថ្មីមាន សៀវភៅណែនាំពីជំនួញ កាតាឡុក និងកាតសមាជិកផ្តល់ឱ្យឬទេ?