ចាំបាច់​ត្រូវ​មាន​ភស្តុតាងក្នុងការចុះឈ្មោះ​ច្បាប់ដើម​​ឬ​ទេ