ការទិញមាន បែបធ្វើគុណសម្បតិ្ត និងបែបរក្សាគុណសម្បត្តិប្រចាំខែ ខុសគ្នាបែបណា