រង្វាន់សីង្ហមាសអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកអភិវឌ្ឍឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ


ប្រគលជូនដោយ សម្ដេចព្រះញាណសង្វនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសកលមហាសង្ឃ