រង្វាន់បុគ្គលគំរូមនុស្សល្អស៊ីសយ៉ាម


ប្រគល់ជូនដោយ សម្ដេចព្រះញាណសងវនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសកលមហាសង្ឃ