ការផ្សព្វផ្សាយ

AIYARA PLANET

ការផ្សព្វផ្សាយ

AIYARA PLANET

10 ឆ្នាំ អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត ឈានចូមួយទស្សវត្សរ៍យ៉ាងគង់វង្ស

AIYARA PLANET

FITME SEASON 4

វិញ្ញាបនបត្រពីស្ថាប័នរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស Certificate រ៉ាប់រង IISO 9001:2015 #UKAS

នយោបាយគ្រប់គ្រងការងារគុណភាពអង្គភាព ក្រុមហ៊ុនអៃយ៉ារ៉ា ផ្លេនេត ចំកាត់

ប្រកាសសំខាន់ រឿង ទោសក្នុងការណាំនាំសមាជិក កូនផ្ទាល់ក្លែងក្លាយ

ការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ KYC ក្នុងការចុះឈ្មោះជាសមាជិកអៃយ៉ារ៉ា

វិធីនៃការដាក់បញ្ជូនឯកសារប្រកបការចុះឈ្មោះជាសមាជិកអៃយ៉ារ៉ា

សមាជិកអៃយ៉ារ៉ា បរទេសមានអក្សលេខកូដសមាជិក NCX សូមបញ្ជូន Passport ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

បញ្ហាជាមួយនឹងការឃោសនាបំផ្លើសពីការពិតរបស់អាហារបំប៉ន

ប្រយ័ត្នការទិញផលិតផលក្លែងក្លាយពីវេបសៃនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញ ដោយគ្មានការធានាសុវត្ថិភាព

ការបង្កើត​ផេក, ដាក់ឈ្មោះ និងការបង្កើតប្រូហ្វាលនៅលើផេក ហ្វេសប៊ុក ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ ក្នុងសង្គមអនឡាញ

ការបំផ្លើសពីអត្ថប្រយោជន៍គុណភាពផលិតផលរបស់អ្នកជំនួញ ដែលបង្កឱ្យកើតការខូចខាតដល់ក្រុមហ៊ុន

បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការលក់ផលិតផលនិងការដាក់ទោសក្នុងករណីបំពានច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិ

អៃយ៉ារ៉ា និងសកម្មភាព CSR ខេត្តឈៀងម៉ៃ ផ្តល់របស់ល្អដល់កុមារ សាលា BAN PHATTHANA TONNAM លេខ ៥