การซื้อมี แบบทำคุณสมบัติ และแบบรักษายอดรายเดือน ต่างกันอย่างไร