รางวัล สิงห์ทอง ผู้บริหารและนักพัฒนาองกรดีเด่นแห่งปี

มอบโดย สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก