รางวัล บุคคลตัวอย่าง คนดีศรีสยาม

มอบโดย สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก