รางวัล บุคคลคุณภาพ

มอบโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย