รางวัล บริษัทเครือข่ายดาวรุ่ง

จาก นายกรัฐมนตรี โดย นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่ง ประเทศไทย